นายกสภากายภาพบำบัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและเอกสารแบบฟอร์ม
 :: 1. คำชี้แจงเกี่ยวกับการรขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯและการขอทำบัตรประจำตัวสมาชิก  
 :: 2. ข้อบังคับว่าด้วยอายุและการต่ออายุใบอนุญาตฯ  
 :: 3. ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุฯ
 
 :: 4. หนังสือตอบข้อหารือเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตฯจะคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
 :: 5. แบบสกภ๕.๑ แบบคำขอต่ออายุ
 
 :: 6. แบบคำขอ สกภ.3 เพื่อทำบัตรสมาชิก  
Download ข้อมูลทั้งหมด  
   

 

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007