ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัด  (อ่าน 5437 ครั้ง)

ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัด
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 10:55:53 AM »
รับสมัครนักกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด
2. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เป็นเพศชายหรือเพศหญิง
4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2337
การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ
หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcrip)
2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
4. ใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องตามกฏ ก.พ. ฉบับที 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงาน ฯลฯ (ถ้ามี)
วิธีการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์และ/หรือให้ทดลองปฏิบัติงาน