นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด (ฉบับย่อ)

 

 

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547  ได้กำหนดให้สภากายภาพบำบัดมีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแลและกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัด  โดยคุณภาพของการรักษาต้องเป็นที่ยอมรับ ทั้งในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบริการสูงสุด   ดังนั้น นักกายภาพบำบัด จึงต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี และสถานการณ์ในปัจจุบัน   ในการนี้สภากายภาพบำบัดได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลวิธีที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการควบคุมคุณภาพ และพัฒนาความสามารถของนักกายภาพบำบัดให้พอเพียง และทางสภากายภาพบำบัดได้จัดทำข้อบังคับเรื่องการศึกษาต่อเนื่อง และประกาศกิจกรรมทางวิชาการที่สามารถนับเป็นการศึกษาต่อเนื่องทางกายภาพบำบัด 

 

ตามข้อบังคับเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และข้อบังคับเรื่องการศึกษาต่อเนื่องนั้น นักกายภาพบำบัดทุกคนต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ ทุก 5 ปี โดยการต่ออายุใบอนุญาตฯ อาจกระทำโดยการสอบตามที่สภากายภาพบำบัดจัดสอบ หรือโดยการเก็บหน่วยคะแนนจากการศึกษาต่อเนื่องให้ครบ 50 หน่วยคะแนน ในเวลา 5 ปี ซึ่งข้อมูลกิจกรรมที่จัดเป็นการศึกษาต่อเนื่องทางกายภาพบำบัด และตัวอย่างการเก็บหน่วยคะแนนได้นำเสนอในคู่มือนี้

 

คำนิยามที่ควรทราบ

การศึกษาต่อเนื่องทางกายภาพบำบัด (Continuing Physical Therapy Education; CPTE) หมายถึง การศึกษาหรือการฝึกอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และหมายความรวมถึงกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ การศึกษาต่อเนื่องครอบคลุมกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้อันนำไปสู่คุณภาพของวิชาชีพ

 

หน่วยคะแนน หมายถึง จำนวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งตีค่าเป็นหน่วยคะแนนหรือเครดิตตามเกณฑ์ที่สภากายภาพบำบัดกำหนด   โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดหน่วยคะแนนของกิจกรรมวิชาการแต่ละประเภทที่ชัดเจนและเกณฑ์นี้ได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการสภาและประกาศใช้ตามกฎหมาย  ทั้งนี้สมาชิกที่ต้องการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ  ต้องมีหน่วยคะแนนสะสมไม่น้อยกว่า 50 หน่วยคะแนน ภายใน 5 ปี

 

การเก็บหน่วยคะแนน  สามารถกระทำได้โดยการทำกิจกรรมตามประกาศของสภากายภาพบำบัด  เมื่อมีการประกาศเริ่มการสะสมหน่วยคะแนนของการศึกษาต่อเนื่อง ทางสภากายภาพบำบัด จะแจ้งข้อมูลให้กับสภาวิชาชีพทางสุขภาพอื่นๆ รวมทั้งสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่งโครงการอบรมมาให้สภากายภาพบำบัดพิจารณากำหนดหน่วยคะแนนทางกายภาพบำบัดก่อน   ทั้งนี้กิจกรรมประเภทการเข้าประชุม อบรมทางวิชาการสาขากายภาพบำบัด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   หน่วยงานที่จัดอบรม หรือสถาบันหลัก จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบถึงหน่วยคะแนนที่ท่านจะได้รับ หากเข้าประชุมอบรมในเรื่องนั้นๆ  และทางสถาบันผู้จัดการประชุมจะเป็นผู้บันทึกหน่วยคะแนน ให้กับสมาชิกผ่านบัตรประจำตัวสมาชิก หรือส่งรายชื่อของท่านให้สภากายภาพบำบัดเพื่อบันทึกหน่วยคะแนนที่ท่านได้รับ   กรณีที่เป็นการประชุมวิชาการที่ไม่ใช่ทางกายภาพบำบัด ท่านก็สามารถสะสมหน่วยคะแนนได้       ทั้งนี้หากทางผู้จัดการอบรมไม่ได้ส่งโปรแกรมการอบรมให้สภากายภาพบำบัดประเมินหน่วยคะแนน ท่านอาจต้องเป็นผู้ทำคำร้องขอให้สภากายภาพบำบัดกำหนดหน่วยคะแนนด้วยตนเอง  กิจกรรมประเภทอื่นนอกเหนือจากการเข้าประชุมอบรมทางวิชาการ  สมาชิกอาจต้องแจ้งหลักฐานการทำกิจกรรมและขอให้สภาฯ กำหนดหน่วยคะแนน ให้  ทั้งนี้สภากายภ าพบำบัดจะได้กำหนดรายละเอียดวิธีการดำเนินการต่างๆ และแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

 

ประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนนที่ใช้ในการศึกษาต่อเนื่อง

 

หน่วยคะแนนที่ใช้ในการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.. 2551 ได้กำหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตฯ ทุกๆ 5 ปี ซึ่งคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ใช้ประกอบการต่ออายุ คือ 50 หน่วยคะแนน ต่อการต่ออายุแต่ละครั้ง

                หน่วยคะแนนดังกล่าว สามารถสะสมได้จากกิจกรรม 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1.       การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ และ

2.       การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ

 

หน่วยคะแนนที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ สามารถเก็บไว้ได้ 5 ปี (หากมีหน่วยคะแนนเกิน 50 หน่วยคะแนน เมื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้ว หน่วยคะแนนที่เหลือ จะไม่สามารถนำมาใช้ต่อได้ ต้องเริ่มเก็บใหม่)

 

การเริ่มเก็บหน่วยคะแนน

ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.. 2551 ได้กำหนดให้มีการเริ่มเก็บหน่วยคะแนน ดังนี้

1. กรณีนักกายภาพบำบัดที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขากายภาพบำบัดตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 หรือตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  (ก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2547 )

หรือ

2. กรณีนักกายภาพบำบัดที่ได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปี พ.ศ.2551

                เริ่มเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

 

3. กรณีนักกายภาพบำบัดที่ได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นไป

เริ่มเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด เป็นต้นไป

 


รายละเอียดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

คณะกรรมการสภากายภาพบำบัด ได้กำหนดรายละเอียดของกิจกรรมและหน่วยคะแนนที่หลากหลายดังนี้ กิจกรรมใดๆ ที่ไม่ปรากฎในรายละเอียดที่นำเสนอ สามารถนำเสนอให้สภากายภาพบำบัดคิดหน่วยคะแนนให้

 

การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ(กายภาพบำบัด)

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้

กิจกรรม

รายละเอียด

หน่วยคะแนน

1

การประชุมวิชาการประจำปี

การประชุมทางกายภาพบำบัด

- การบรรยายและอภิปรายคิด ๑ ชั่วโมง ต่อ ๑ หน่วยคะแนน

- การประชุมเชิงปฏิบัติการคิด  ๒ ชั่วโมงต่อ ๑ หน่วยคะแนน

การประชุมวิชาการสาขาการแพทย์หรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ให้คิดเช่นเดียวกัน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๒๐ หน่วยคะแนนของคะแนนการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง 

การอบรมฟื้นฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การสัมมนาทางวิชาการ

การอภิปรายหมู่

การบรรยายทางวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การบรรยายพิเศษ

2

การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้แบบทดสอบท้ายบทเรียน โดยคำถามจำนวน ๕ ข้อ คิดเท่ากับ ๑ หน่วยคะแนน

การประเมินและทบทวนความรู้ด้วยตนเองโดยสื่อสำเร็จรูป

3

การเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขากายภาพบำบัดเพิ่มขึ้น ในระดับเฉพาะทาง (postgraduate diploma) หรือปริญญาโท  หรือปริญญาเอก

๕๐ หน่วยคะแนนต่อการหลักสูตร

4

การเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๑๕ หน่วยคะแนนต่อปีการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๓๐ หน่วยคะแนนต่อการต่ออายุแต่ละครั้ง

5

การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถประเภทอื่นๆ

ส่งให้สภากายภาพบำบัดพิจารณา

 


การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้

กิจกรรม

รายละเอียด

หน่วยคะแนน

1

การตีพิมพ์บทความทางกายภาพบำบัดในวารสารกายภาพบำบัด

วารสารต่างประเทศ

ผู้เขียนชื่อแรกได้รับเรื่องละ ๑๐ หน่วยคะแนน

ชื่ออื่นจะได้รับเรื่องละ ๕ หน่วยคะแนน

วารสารในประเทศ

ผู้เขียนชื่อแรกได้รับเรื่องละ ๕ หน่วย คะแนน

ชื่ออื่นจะได้รับเรื่องละ ๓ หน่วยคะแนน

2

ตำรา/หนังสือทางกายภาพบำบัด(ในประเทศและต่างประเทศ) โดยมีจำนวนหน้าไม่น้อยกว่า ๕๐ หน้าต่อเล่ม

เล่มละ ๑๐ คะแนน หากมีผู้แต่งหลายคน ให้แบ่งคะแนนตามสัดส่วนของผลงาน

 

3

การเสนอผลงานทางวิชาการ

ผู้ที่นำเสนอชื่อแรกได้เรื่องละ ๕ หน่วยคะแนนผู้นำเสนอชื่ออื่นได้เรื่องละ ๒ หน่วยคะแนน

4

การกลั่นกรองบทความโดยคณะบรรณาธิการ

๒ หน่วยคะแนนต่อ ๑ บทความ

5

การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทางกายภาพบำบัด

๒ หน่วยคะแนนต่อ ๑ เรื่อง

6

การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย

๒ หน่วยคะแนนต่อ ๑ โครงการ

7

การอ่านผลงานเพื่อประเมินตำแหน่งวิชาการ

๕ หน่วยคะแนนต่อการประเมิน ๑ ราย

8

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

๓ หน่วยคะแนนต่อการสอบ ๑ เรื่อง

9

การเป็นวิทยากร/ผู้อภิปรายร่วมในกิจกรรม การบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรม ฟื้นฟูวิชาการ

๕ หน่วยคะแนนต่อ ๑ ชั่วโมง

10

การเป็นนักกายภาพบำบัดพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด

ได้ ๑ หน่วยคะแนนต่อ ๑๐๕ ชั่วโมงของการฝึกปฏิบัติงาน  

11

การออกแบบทดสอบ

CAI เรื่องละ    ๑๐          หน่วยคะแนน

MEQเรื่องละ              หน่วยคะแนน

OSCEเรื่องละ                     หน่วยคะแนน

MCQเรื่องละ   ๐.๕

จำนวนผู้อ่าน 8062 ครั้ง
Files attach
คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง(ฉบับย่อ).doc

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007