นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการอบแผ่นร้อนแก่ผู้ป่วย

คคนันท์ งามเด่นเจริญศรี
กลุ่มงานกายภาพบำบัด สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อลดอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการวางแผ่นร้อน
1.2 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ปลอดภัย
1.3 เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

2. ผู้รับผิดชอบ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู / ผู้ช่วยกายภาพบำบัด / นักกายภาพบำบัด

จำนวนผู้อ่าน 14958 ครั้ง
Files attach

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007