นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ประกาศ ! กิจกรรมงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ของคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  กิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2561 ในหัวข้อ "กายภาพบำบัด ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึง" และเพื่อตอบรับกับนโยบายฯ ดังกล่าว ทางคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการการดูแลสุขภาพด้วยกายภาพบำบัด ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าศาลาหลุยส์ มารีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ การป้องกัน การส่งเสริม และการรักษาแบบองค์รวมด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด แก่คริสตชนที่เดินทางมาโบสถ์ในวันอาทิตย์และประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
          
        ทั้งนี้ ในกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษากายภาพบำบัด โดยนำความรู้ในภาคทฤษฎีมาใช้ในการฝึกปฏิบัติกับกรณีศึกษาจริงและสถานการณ์จริงร่วมกับคณาจารย์เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทวิชาชีพกายภาพบำบัดให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปมากขึ้นด้วย


จำนวนผู้อ่าน 333 ครั้ง
Files attach

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007