นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 

 

 

พระราชบัญญัติ วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน
 
พรบ.และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบำบัด
พระราชบัญญัตกายภาพบำบัด
1. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด 2547ฉบับภาษาไทย
2. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด 2547ฉบับภาษาอังกฤษ
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดเครื่องมือกายภาพบำบัด
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด
1. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิก
2. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
3. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
4. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยตราของสภากายภาพบำบัด
5. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา
6. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๙
7. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑
8. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือ
การกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ. ๒๕๕๒
9. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑
10. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑
11. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๙
12. ข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑
13. ข้องบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัดฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
14. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าจรรยาบรรณฯ พ.ศ. 2560
15. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
16. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบสภากายภาพบำบัด
1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๒
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๒
3. ระเบียบสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการสั่งจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
4. ระเบียบสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสภากายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๒
5. ระเบียบสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสภากายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ระเบียบกฎกระทรวงสาธารณสุข
 
ประกาศสภากายภาพบำบัด
1. การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขากายภาพบําบัด การรับรองหลักสูตร และหรือ กิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง
2. รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด ปีพ.ศ. ๒๕๕๓
3. รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด ปีพ.ศ. ๒๕๕๒
4. มาตรฐานกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓
5. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดพ.ศ. 2560
6. หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
7. ประกาศ เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องฯ พ.ศ. 2560
8. ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องฯ พ.ศ. 2560
คำสั่งสภากายภาพบำบัด
1. คำสั่งที่ ๑/๒๕๖๑ แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
3. คำสั่งที่ ๓/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันที่ได้รับการรับรองปริญญาจากสภากายภาพบำบัดเพิ่มเติม(วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
4. คำสั่งที่ ๔/๒๕๖๑ ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกายภาพบำบัดศึกษา
5. คำสั่งที่ ๕/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
6. คำสั่งที่ ๖/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดของศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
7. คำสั่งที่ ๗/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานสร้างมาตรฐานการตรวจประเมิน การบันทึกและการวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด
8. คำสั่งที่ ๘/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสมรรถนะนักกายภาพบำบัด
9. คำสั่งที่ ๙/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและการศึกษาหลังปริญญา
10. คำสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินในสถาบันและในแหล่งฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
11. คำสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนารูปแบบการประเมินความรู้และความสามารถของนักกายภาพบำบัดสู่ระบบสุขภาพ
12. คำสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
13. คำสั่งที่ ๑๓/๒๕๖๑ แต่งตั้งโฆษกสภากายภาพบำบัด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560
2. ประกาศสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560
อื่น ๆ
1. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ. ๒๕๔๙
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเครื่องมือกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๙
3. พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
4. กฎกระทรวงกำหนดยาและเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขได้ผลิตเพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยหรือสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๔
5. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๐
6.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ.๒๕๕๓
7. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
8.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๗
9. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕
10. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
11. กฎกระทรวง - กำหนดชนิด และจำนวนเครื่องมือประจำสถานพยาบาล 58
12. กฎกระทรวง - กำหนดชื่ และการแสดงรายละเอียด อัตราค่ารักษา 58
13. กฎกระทรวง - กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและการให้บริการ 58
14. กฎกระทรวง - กำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 58
 

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007