ม.รังสิต | ม.ขอนแก่น | ม.เชียงใหม่ | ม.นเรศวร

ประกาศสภากายภาพบำบัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2551

วันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ. 2551

หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียดคำชี้แจงผู้เข้าสอบแนบท้ายประกาศ
Room 3-206 | Room 3-101
สนามสอบ :: สนามสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต (01) ห้อง 3-206 อาคารอุไรรัตน์
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
เลขประจำตัวสอบ
สอบวิชา 01
สอบวิชา 02
สอบวิชา 03
หมายเหตุ
1 นางสาว เกศิณี    ศรีจันทร์ 51014241001 - -  
2 นางสาว ดาราวรรณ    ปันเงิน 51014241002 - -  
3 นางสาว สุวิมล    วัฒนกิตติศาสตร์ 51014241003 - -  
4 นางสาว ดวงกมล    จงพิมาย 51014241004 - -  
5 นางสาว ธณีญา    จันทร์ตื้อ 51014241005 - -  
6 นางสาว กนกภัณฑ์    เกษศิรินทร์เทพ 51014241006 - -  
7 นางสาว ระวีวรรณ    เตชะนิพนธ์สกุล 51014241007 - -  
8 นางสาว อารีรัตน์    เฉลยอาสน์ 51014241008 - -  
9 นางสาว เฉลิมขวัญ    ถาวรพยัคฆ์ 51014241009 - -  
10 นางสาว ทัศนีย์    วีระแสง 51014241010 - -  
11 นางสาว นงนาฏย์    วันเคารพ 51014241011 - -  
12 นางสาว เบญจวรรณ    ประพฤติ 51014241012 - -  
13 นางสาว มนัญญา    ตุ้งติก 51014241013 - -  
14 นางสาว สาวิตรี    ระดมกิจ 51014241014 - -  
15 นางสาว สุพัตรา    แสงศรีจันทร์ 51014241015 - -  
16 นางสาว สุวรรณา   วงค์เดชานันทร์ 51014241016 - -  
17 นางสาว ฮานีตา   ดอเลาะห์ 51014241017 - -  
18  นางสาว ศิรินภา  กันทะขู้ 51014431001 - -  
19 นางสาว อานีซ๊ะ  ดีแม 51014431002 - -  
20 นางสาว รุจิรา    แนบชิด 51014431003 - -  
21 นางสาว จิราภรณ์  สัมฤทธิ์เปี่ยม 51014431004 - -  
22 นาย กษิดิ์เดช    พลศรีลา 51014231001 -  
23 นางสาว อภิรดี    สกุลสัน 51014231002 -  
24 นางสาว อุรวี    อาจเอี่ยม 51014231003 -  
25 นางสาว เกสรี    แว่นตา 51014231004 -  
26 นางสาว น้ำฝน    เลี้ยงวงค์ 51014231005 -  
27 นางสาว นิดา    แสงเงิน 51014231006 -  
28 นางสาว ปริญญา    ป้องภัย 51014231007 -  
29 นางสาว พัชรี    ศิริจันทร์ 51014231008 -  
30 นางสาว มลิวัลย์    ดอกพุทธา 51014231009 -  
31 นางสาว วิไพลิน    แสนโคตร 51014231010 -  
32 นางสาว อนุรักษ์    ภาคภูมิ 51014231011 -  
33 นางสาว อมรรัตน์   พหุพันธุ์ 51014231012 -  
34 นางสาว จินตณา   สุดตรง 51014231013 -  
35 นางสาว จิรา   ปานดำ 51014231014 -  
36 นางสาว จุฑามาศ     คัญทัพ 51014231015 -  
37 นางสาว ฐัติมา  พลคณิต 51014231016 -  
38 นางสาว นิชาภัทร   เจะหมะ 51014231017 -  
39 นางสาว ลักขณา  ประโพธิ์ทัง 51014231018 -  
40 นางสาว วรรณวิษา  เจริญจิต 51014231019 -  
41 นางสาว แก่นจันทร์  ประมูลจะโก 51014231020 -  
  Room 3-206 | Room 3-101
สนามสอบ :: มหาวิทยาลัยรังสิต (01) ห้อง 3-101 อาคารอุไรรัตน์
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
เลขประจำตัวสอบ
สอบวิชา 01
สอบวิชา 02
สอบวิชา 03
หมายเหตุ
42 นางสาว กาญจนา  ชิณวุธ 51011231001  
43 นางสาว กานต์ธีรา   แก้วเรือง 51011231002  
44 นางสาว เกษศิริ   ศรีนิมิตรอุดม 51011231003  
45 นางสาว งามดี   กาญจนวสุนธรา 51011231004  
46 นางสาว จุฑามาศ   เล็กตระกูล 51011231005  
47 นางสาว ชิตาภา   ชุติภักดีวงศ์ 51011231006  
48 นาย ชวาลวงศ์   ศรีนาค 51011231007  
49 นาย ชัยณรงค์   จรัสเลิศรังษี 51011231008  
50 นาย เชาว์นวิทย์   สุทธิวานิช 51011231009  
51 นางสาว ญาณินี   ศักดิ์นิสภกุล 51011231010  
52 นางสาว ฐานิยา   กลิ่นโสภณ 51011231011  
53 นางสาว ณัฐพร   แก่นจันทร์ 51011231012  
54 นางสาว ณัฐภัค   ธรรมสุวรรณ์ 51011231013  
55 นาย ณัฐพล   ตันติจริยางกูร 51011231014  
56 นางสาว ดวงกมล   ผลเวช 51011231015  
57 นางสาว ดวงพร   สุริยาอมฤทธิ์ 51011231016  
58 นางสาว ดาวินี   ชิณวงศ์ 51011231017  
59 นาย ทศพล   แซ่คู 51011231018  
60 นางสาว ธนาภรณ์   รตานนท์ 51011231019  
61 นาย ธนวัฒน์   เพชรรัชตะชาติ 51011231020  
62 นางสาว นัฏฐาภรณ์   สิทธิวงค์ 51011231021  
63 นางสาว เนตรนภา   ถาวรวัฒนสิริกุล 51011231022  
64 นาย นนท์   สายพัฒนา 51011231023  
65 นางสาว บุญนาค   บุญโพธิ์ 51011231024  
66 นางสาว ปัทมา   วงศ์ภากร 51011231025  
67 นาย ปวัน   ชัยปริญญา 51011231026  
68 นางสาว พิชานัน   เมธาจารุนนท์ 51011231027  
69 นางสาว เพียงพิศ   เพียรชนะ 51011231028  
70 นาย พนัส   อุ่นอัมพร 51011231029  
71 นางสาว มณี   อองกุลนะ 51011231030  
72 นาย มนัส   นันตาบุตร 51011231031  
73 นางสาว รัชนีวรรณ   ศิริรัฐ 51011231032  
74 นางสาว วนิดา   เลิศจิตอารี 51011231033  
75 นางสาว วรยา   แสงเงิน 51011231034  
76 นางสาว วรารมย์   กาญจนสมุทร์ 51011231035  
77 นางสาว วลีพร   จิรเวชวงศ์สกุล 51011231036  
78 นางสาว วิภาพร   ชำนาญกิจ 51011231037  
79 นาย วรวุฒิ   ร่มไทร 51011231038  
80 นางสาว ศิริพร   แสงมณี 51011231039  
81 นางสาว ศีลัสยา   ลีลาพงศ์ฤทธิ์ 51011231040  
82 นาย ศิริพล   ณ นคร 51011231041  
83 นาย ศิลป์ชัย   มิรัตนไพร 51011231042  
84 นางสาว สิริยุพา   เกาสายพันธุ์ 51011231043  
85 นางสาว สุนิสา   กิตติมิ่งมงคล 51011231044  
86 นางสาว สุมลมาลย์   สหชัยอนันตกิจ 51011231045  
87 นางสาว สุวิสาข์  ขาวสีจาน 51011231046  
88 นางสาว เสาวลักษณ์   สัมพันธ์ 51011231047  
89 นางสาว อภิญญา   ธนังชูศิลป์ 51011231048  
90 นางสาว อภิรัชต์   จันทร์เศรษฐ์ 51011231049  
91 นางสาว อริศรา   บุญยศิริเดชากุล 51011231050  
92 นางสาว อาณิศา   สัมภวมาน 51011231051  
93 นาย เอกลักษณ์   สิทธิพรวรกุล 51011231052  
94 นาย เอกเศรษฐ์   ตั้งถาวรพร 51011231053  
95 นางสาว นภาพร   จันต๊ะรังษี 51011231054  
96 นางสาว วรารัตน์   ราชรี 51011231055  
97 นางสาว ศรีอนงค์   บัญชาศักดิ์เจริญ 51011231056  
98 นางสาว อินทิรา   หมู่วิเศษ 51011231057  
99 นางสาว กนกนิจ   ชิเดนทรีย์ 51011231058  
100 นาย กัสมัน   เหล็กประเสริฐ 51011231059  
101 นาย ไกรฤกษ์   ชื่นวัฒนพงศ์ 51011231060  
102 นางสาว ขนิษฐา   สุขเลิศ 51011231061  
103 นางสาว จิราพรรณ   สุดจิตร 51011231062  
104 นางสาว จิราภรณ์   ศิลปวิวัฒน์ 51011231063  
105 นางสาว ชลธิชา   ยอดแฉล้ม 51011231064  
106 นางสาว ชาธิปัตย์   เครือพานิชย์ 51011231065  
107 นางสาว ณัฐชา   สมศักดิ์ 51011231066  
108 นางสาว ธนารัตน์   รตานนท์ 51011231067  
109 นางสาว นิลวรรณ   ผอบทอง 51011231068  
110 นางสาว พรทิพย์   ศรีโสภา 51011231069  
111 นางสาว พรศิริ   บุปผาพิบูลย์ 51011231070  
112 นาย พัฒนสิน   อารีอุดมวงศ์ 51011231071  
113 นางสาว รัตนพงษ์   แก้วไพฑูรย์ 51011231072  
114 นางสาว รัตนาภรณ์   ซ้อนเปียยุง 51011231073  
115 นางสาว วรัญญา   กฤษดาการ 51011231074  
116 นางสาว วาลวี   ปิยะสอน 51011231075  
117 นาย ศราวุธ   แต้มทอง 51011231076  
118 นางสาว สาธิดา   แรกคำนวน 51011231077  
119 นางสาว สุจิตรา   ลิ้มทรัพย์ 51011231078  
120 นางสาว อรุณนีย์   ข้อจักร์ 51011231079  
121 นาย อลงกรณ์   สิงห์สูง 51011231080  
122 นางสาว ฮาเวีย   เดมะ 51011231081  
123 นางสาว กนกอร   นุ่มดี 51011231082  
124 นางสาว กนกากร   จุนเสนี  51011231083  
125 นางสาว กนิษฐา   เสนาะเสียง 51011231084  
126 นางสาว กัลญารัตน์   ฉนำกลาง 51011231085  
127 นางสาว ขวัญชนก   สุวรรณา 51011231086  
128 นางสาว จารุภา   เลขทิพย์ 51011231087  
129 นางสาว จินัตฎา   กานต์สมเกียรติ 51011231088  
130 นาย จิรเศรษฐ์   ภิญโญโสภณ  51011231089  
131 นางสาว ชยาพร   โฆษะวิวัฒน์ 51011231090  
132 นางสาว ชุติมาส   ศิริมาสกุล 51011231091  
133 นาย ไชยดล   ตัณฑสิทธิ์ 51011231092  
134 นางสาว ฑิฆัมพร   ช่อคง 51011231093  
135 นาง ณัชชา   จงรัตนเมธีกุล 51011231094  
136 นาย ณัฐพล   ทองสุข 51011231095  
137 นางสาว ดวงมณี   จตุสดมภ์ 51011231096  
138 นางสาว ธัญญลักษณ์   ชื่นจันทร์ 51011231097  
139 นาย นรินทร์พล   เตชอมรศิริ 51011231098  
140 นางสาว นฤมล   วิจิตรสมบัติ 51011231099  
141 นาย นันท์   อุดมเฉลิมภัทร 51011231100  
142 นางสาว เนาวรัตน์   เจริญชาติ 51011231101  
143 นางสาว ปวีณา   สมบูรณ์ 51011231102  
144 นางสาว ปวีรฉัตร   หูแก้ว 51011231103  
145 นางสาว ปาริตา   ดอกไม้ 51011231104  
146 นางสาว ปารีส   ผุยพาณิชย์สิริ 51011231105  
147 นางสาว พรประภา   เปรมะบุตร 51011231106  
148 นางสาว พรพิมล   เหมือนใจ 51011231107  
149 นางสาว ไพจิตร   ลิมป์ปิยโกศล 51011231108  
150 นางสาว ภัทราภรณ์   แพทยกุล 51011231109  
151 นางสาว ภาวิณี   ฉายศรี 51011231110  
152 นาย ยงศักดิ์   เลิศดำรงค์เกียรติ 51011231111  
153 นางสาว รติพร   จันทะเหลา 51011231112  
154 นางสาว ลัดดาวรรณ   ปรานวโรดม 51011231113  
155 นาสาว วนาลี   กล่อมใจ 51011231114  
156 นางสาว วรพันธ์   เพชรต้อม 51011231115  
157 นางสาว วรรณรส   มาตโสม 51011231116  
158 นางสาว วาสนา   รัตนอาภา 51011231117  
159 นางสาว วิลาวัณย์   วิเชียรทศพล 51011231118  
160 นางาสว ศนิสา   งัดสันเทียะ 51011231119  
161 นาย ศราวุธ   ลาภมณีย์ 51011231120  
162 นางสาว ศิรวีร์   เชาวลิต 51011231121  
163 นางสาว ศิรินธร   ศิริสัณฐิติ 51011231122  
164 นางสาว ศิริพร   นักจะเข้ 51011231123  
165 นาย ศุภโชค   สัจจะปรเมษฐ 51011231124  
166 นางสาว สีตลา   ด้วงจุมพล 51011231125  
167 นางสาว สุกันยา   เดชกุญชร 51011231126  
168 นางสาว สุนิตย์   จันทร์คุ้ม 51011231127  
169 นางสาว สุภิชา   วิชัยดิษฐ์ 51011231128  
170 นางสาว สุมิตตา   โพธิ์แก้ว 51011231129  
171 นางสาว โสภิดา   เกื้อหนองขุ่น 51011231130  
172 นางสาว อภิญพร   เอื้ออรุณแสงใส 51011231131  
173 นางสาว อัญเชิญ   พานเงิน 51011231132  
174 นาย อาทิตย์   ว่องไวการค้า 51011231133  
175 นาย อุดมเดช   พัฒนจุฑา 51011231134  
176 นางสาว อุตรานุช   ศรีวิหะ 51011231135  
177 นายโพธิ์ทอง   แสงสว่าง 51011231136  
178 นาย สัญชัย   บุญพริก 51011231137  
179 นางสาว กนกาญจน์   วีรชาติ 51011231138  
180 นางสาว กิตติมา   ทรัพย์สุข 51011231139  
181 นาย กฤตัชญ์   วงศ์จัตุรภุช 51011231140  
182 นางสาว เขมภัค   เจริญสุขศิริ 51011231141  
183 นางสาว จุฑาทิพย์   ศิริพลอย 51011231142  
184 นางสาว จุฬาลักษณ์   เจริญผล 51011231143  
185 นางสาว ดวงพร   บุญสำเร็จ 51011231144  
186 นางสาว ดารารัตน์   ยิ่งยวด 51011231145  
187 นางสาว นพรัตน์   ติรกาญจน์ 51011231146  
188 นางสาว นลัทพร   หรรษาพันธ์ 51011231147  
189 นางสาว ปรียาวดี   จำเริญวงษ์ 51011231148  
190 นางสาว ปวีณา   เพิ่มพูน 51011231149  
191 นางสาว พรรษพร   ช่วยบำรุง 51011231150  
192 นางสาว พัชรวรรณ   สุวรรณรัตน์ 51011231151  
193 นางสาว พัชรวิภา   มณีไสย 51011231152  
194 นาย พัชรพงศ์   วิริยธรรมเจริญ 51011231153  
195 นาย มานิตย์   บุตรพวง 51011231154  
196 นางสาว วรรณณิศา   คุ้มบ้าน 51011231155  
197 นางสาว วรางคนา   แซ่เฮี้ย 51011231156  
198 นางสาว วรางค์รัตน์   สุรเนาวรัตน์ 51011231157  
199 นางสาว สินาถ   เจียรนันทรานนท์ 51011231158  
200 นางสาว สุขจิตรา   คงความสุข 51011231159  
201 นางสาว สุภาพร   สุยะลา 51011231160  
202 นางสาว สุลัคนา   โชคสูงเนิน 51011231161  
203 นางสาว สุวัฒนา   ทองเอีย 51011231162  
204 นางสาว สุวิษา   สระปัญญา 51011231163  
205 นางสาว อภิสุดา   อ้วนแก้ว 51011231164  
206 นางสาว อัญญดา   ไกรสิทธิ์อุดมสุข 51011231165  
207 นาย อมรเทพ   อ่องรุ่งเรือง 51011231166  
208 นาย อานนท์   กรมน้อย 51011231167  
209 นางสาว จรินธร   เรือนน้อย 51011231168  
210 นาย ณัฐพล   สายบุญมี 51011231169  
211 นางสาว ธนิดา   บุญเลิศ 51011231170  
212 นางสาว ธันยกานต์   พวงทอง 51011231171  
213 นางสาว นิตยา   แผลงฤทธิ์ 51011231172  
214 นางสาว นิรมล   ผลทับทิม 51011231173  
215 นางสาว ปริศนา   วิริโยฬาร 51011231174  
216 นางสาว โพธิ์ศรี   เผือกโพธิ์ 51011231175  
217 นาย ภัทรพล   ภัทรประภากร 51011231176  
218 นางสาว รุ่งทิพย์   ศรีสุข 51011231177  
219 นางสาว วรรณิษา   มูลทา 51011231178  
220 นางสาว วราพร   แคล้วศึก 51011231179  
221 นางสาว วันนิภา   มอญเก่า         51011231180  
222 นางสาว ศิริพร   ผดุงสาร 51011231181  
223 นางสาว แสงดาว   จินดาศักดิ์ 51011231182  
224 นางสาว วารินทร์   บั้งจันอัด 51011231183  
225 นาย อัษฎาวุธ   สุทธสุวรรณ 51011231184  
226 นาย กฤษฎา   ณรงค์กิจ 51011231185  
227 นางสาว กัลยา   พรพิพัฒน์ศิริกุล 51011231186  
228 นางสาว คนึงนิจ   ศรีสุข 51011231187  
229 นางสาว ชนิดา   แคว้นคอนฉิม 51011231188  
230 นาย ชัยมงคล   เสยกระโทก 51011231189  
231 นางสาว ณัฐษกรณ์   ทรงพรวาณิชย์ 51011231190  
232 นางสาว นิตยา   ประทุมทอง 51011231191  
233 นางสาว เพ็ญนภา   สายนวล 51011231192  
234 นางสาว วนิดา   ภคมาส 51011231193  
235 นางสาว ศุภร   อินทร์ห้างหว้า 51011231194  
236 นางสาว สมลักษณ์   ทิพจักร์ 51011231195  
237 นาย สมชาย   นิตนอก 51011231196  
238 นางสาว กนกกาญจน์   เกื้อสกุล 51011231197  
239 นางสาว กัลธิมา   รัตนศฤงคาร 51011231198  
240 นางสาว กาญจนา   คุ้มชนม์ 51011231199  
241 นางสาว กาญจนา   หอยสังข์ 51011231200  
242 นางสาว เกศวดี   สร้อยสุวรรณ์ 51011231201  
243 นางสาว ขนิษฐา   อุ่นทิม 51011231202  
244 นางสาว ขวัญกมล   เทียมทอง 51011231203  
245 นางสาว จิตราภรณ์   บุญเพลิง 51011231204  
246 นางสาว จิราภรณ์   ธูปมงคล 51011231205  
247 นางสาว จิราภรณ์   บำรุงเพชร 51011231206  
248 นางสาว จุพาพร   ไชยชำนิ 51011231207  
249 นางสาว จุฬาลักษณ์   วงศ์อ่อน 51011231208  
250 นางสาว ชมพูนุช   ศรีไกรยุทธ 51011231209  
251 นาย ชุติวัต   รุมพ์ฟ 51011231210  
252 นางสาว ณัฐชา   ศัตรูพินาศ 51011231211  
253 นางสาว ดวงพร   บุญสยมภู 51011231212  
254 นาย ดนตรี   ปินะถา 51011231213  
255 นางสาว ทิพย์วิภา   บุญช่วยเหลือ 51011231214  
256 นางสาว ทิราพร   คูหาเลิศ 51011231215  
257 นางสาว ธนยา   ประยงค์     51011231216  
258 นางสาว ธมลวรรณ   วุฒิธาดา 51011231217  
259 นางสาว ธาริณี   รจนะ 51011231218  
260 นางสาว ธิดารัตน์   ครุฑอ้วน 51011231219  
261 นางสาว ธิดารัตน์   ไชยศิริ 51011231220  
262 นาย ธนกร   พันหล่อมโส     51011231221  
263 นาย ธันธวัช   เจริญทรัพย์ 51011231222  
264 นางสาว นิภา   เข็มจรูญ     51011231223  
265 นางสาว นิภาวรรณ   หัตถกรรม 51011231224  
266 นางสาว นุสรา   ค้าคล่อง 51011231225  
267 นางสาว บุษดี   แก้วตา 51011231226  
268 นางสาว เบญจวรรณ   โคตรบุตร 51011231227  
269 นางสาว ปนิดา   อาภรณ์หิรัญ 51011231228  
270 นางสาว ประภัสสร   กูบกลาง 51011231229  
271 นางสาว ประภาศรี   มังคละสุ 51011231230  
272 นางสาว ปาริฉัตร   จันทร์ยา 51011231231  
273 นางสาว พีรพรรณ   ชมเชิด      51011231232  
274 นางสาว แพรว   นิวรณุสิต 51011231233  
275 นางสาว ภัทรพร   หอมไม่รู้วาย 51011231234  
276 นางสาว มณฑาทิพย์   ไกรพูล 51011231235  
277 นางสาว มานิตา   กีไพบูลย์ 51011231236  
278 นางสาว ยุวศิลป์   นาคภักดี 51011231237  
279 นางสาว รพีพรรณ   ศรีสมบูรณ์    51011231238  
280 นางสาว รัชณา   แซ่เล้า 51011231239  
281 นางสาว ลัคณา   ค่าเจริญ 51011231240  
282 นางสาว วนัสนันท์   หะริตา   51011231241  
283 นางสาว วริษา   อรรถธรรม 51011231242  
284 นางสาว วัชรี   เอี่ยมสำอาง 51011231243  
285 นางสาว ศศิธร   พุกศรีสุข 51011231244  
286 นางสาว ศิรินันท์   จันทร์หนัก 51011231245  
287 นางสาว ศิริพร   วงศ์ไชย 51011231246  
288 นางสาว ศุภราภรณ์   เสริมศรี 51011231247  
289 นางสาว ศุภสรณ์   นันทานนท์ 51011231248  
290 นาย ศิร   กลัมพะสุต 51011231249  
291 นางสาว สมจิตร   พูลสวัสดิ์ 51011231250  
292 นางสาว สาริมา   ย่ำสว่าง 51011231251  
293 นางสาว สุธารัตน์   คำหอม 51011231252  
294 นางสาว สุธิดา   สาสอน    51011231253  
295 นางสาว สุนันทา   ศรีสวัสดิ์ 51011231254  
296 นางสาว สุนันทา   ศิริครุฑ 51011231255  
297 นางสาว สุปรียา   พฤกษาชีพ 51011231256  
298 นางสาว สุพัตรา   เกษมวัฒนา 51011231257  
299 นางสาว สุภัตรา   ธูปเรือง 51011231258  
300 นางสาว สุวรรณี   สิงห์โตนิเวศ 51011231259  
301 นางสาว เสาวคนธ์   สุขมี 51011231260  
302 นาย สัญชัย   พะนา 51011231261  
303 นาย สุทธิลักษณ์   รักศรี 51011231262  
304 นางสาว อรพิณ   เอี่ยมสง่า 51011231263  
305 นางสาว อารีพร   วิวรรธนมุกดา   51011231264  
306 นางสาว อุไร   มงคลศรี  51011231265  
307 นาย อาราฟัต   ยูนุ 51011231266  
308 นางสาว ฮาซาน๊ะ   สลีฝีน 51011231267  
 
คำชี้แจง และคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพ
   
  จึงประกาศมาพื่อทราบโดยทั่วกัน
   
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑
รุ่งทิวา   วัจฉละฐิติ
(นางรุ่งทิวา   วัจฉละฐิติ)
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 
ม.รังสิต | ม.ขอนแก่น | ม.เชียงใหม่ | ม.นเรศวร | Back to TOP