ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัด แห่งประเทศไทย

The Royal College of Phycical Therapy of Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

Find Member The Royal College of Phycical Therapy

ค้นหาสมาชิก

กฎหมาย / ข้อบังคับ

Law and Rules

กฎหมายและข้อบังคับ
1 / 2
2 / 2

ค้นหาผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

ค้นหา

ข่าว

ประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ผู้บริหาร

อนุกรรมการ

กฎหมาย / ข้อบังคับ

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 10 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เวลาทำการ 09.00 น. – 17.00 น. (จ. – ศ.)

โทร. / แฟกซ์

097-284-3235 / 02-580-5751