โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2564
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1494
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 6 (online)
29 ส.ค. 64
ถึง
29 ส.ค. 64
7
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.
1525
Update COVID-19 and Physical Therapy Management (zoom meeting)
29 ส.ค. 64
ถึง
29 ส.ค. 64
4
ลงคะแนน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
3.
1518
ยาทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อที่ นักกายภาพบำบัดต้องรู้ (Zoom meeting)
28 ส.ค. 64
ถึง
28 ส.ค. 64
3
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
4.
1519
Physical Therapy Management Guideline in ACL deficiency (Zoom meeting)
28 ส.ค. 64
ถึง
28 ส.ค. 64
3
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
5.
1493
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 5 (online)
28 ส.ค. 64
ถึง
28 ส.ค. 64
7
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.
1524
ท่าทางการหายใจ และอาการปวดเรื้อรังของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก(zoom meeting)
27 ส.ค. 64
ถึง
27 ส.ค. 64
6
ลงคะแนน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.
1473
กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตร (online Webinar)
25 ส.ค. 64
ถึง
26 ส.ค. 64
12
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
8.
1390
ซ่อมช่วงบน UEs Manipulations for physiotherapist
25 ส.ค. 64
ถึง
27 ส.ค. 64
15
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
9.
1531
Physical Therapy for Functional Neurological Disorders (zoom meeting)
24 ส.ค. 64
ถึง
25 ส.ค. 64
4
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.
1517
PT Pain Management Explanation (Zoom meeting)
21 ส.ค. 64
ถึง
21 ส.ค. 64
3
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
11.
1448
Intensive Couse Musculoskeletal Ultrasound Imaging II (ปฏบัติ)
21 ส.ค. 64
ถึง
22 ส.ค. 64
7
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
12.
1521
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชน (zoom meeting)
20 ส.ค. 64
ถึง
20 ส.ค. 64
3.5
ลงคะแนน
สภากายภาพบำบัด
13.
1501
Integration of Clinical Practices in Hand Injuries
19 ส.ค. 64
ถึง
20 ส.ค. 64
9.5
ยกเลิก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล (สมทบ)
14.
1489
รู้ไว้ “กฏหมายโฆษณาและประกอบวิชาชีพ” ไร้คดี รุ่นที่ 1 Online
16 ส.ค. 64
ถึง
24 ส.ค. 64
12
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
15.
1451
การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบบูรณาการ
16 ส.ค. 64
ถึง
17 ส.ค. 64
12
อนุมัติแผน
โรงพยาบาลยะลา
16.
1507
ภาพวินิจฉัยสำหรับภาวะระบบกระดูกกล้ามเนื้อที่นักกายภาพบำบัดต้องรู้ (WEBINAR)
15 ส.ค. 64
ถึง
15 ส.ค. 64
3
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
17.
1515
กายภาพบำบัดสำหรับนักวิ่ง (Unlock body for Runners)(onsite+online)
9 ส.ค. 64
ถึง
10 ส.ค. 64
12
ลงคะแนน
โรงพยาบาลขอนแก่น
18.
1324
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Management for Physical Therapy
5 ส.ค. 64
ถึง
6 ส.ค. 64
12
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19.
1520
หลักสูตรกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน
2 ส.ค. 64
ถึง
13 ส.ค. 64
50.5
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
20.
1522
การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ (อบรมออนไลน์)
2 ส.ค. 64
ถึง
20 ส.ค. 64
9
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21.
1506
Ultrasound Imaging in Palm of the knee & Ankle (online) รุ่นที่ 2
2 ส.ค. 64
ถึง
8 ส.ค. 64
13
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
22.
1505
Ultrasound Imaging in Palm of the knee & Ankle (online) รุ่นที่ 1
1 ส.ค. 64
ถึง
31 ส.ค. 64
13
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
23.
1504
Holistic Approach in Elderly Care (Zoom Meeting)
1 ส.ค. 64
ถึง
1 ส.ค. 64
4
ลงคะแนน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312