บันทึกการยื่นร้องเรียนและบันทึกเรื่องการขอคำปรึกษาด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด


ติดต่อสอบถามสภากายภาพบำบัด


ตรวจสอบแบบรายการและสถานะแบบคำขอที่เคยยื่น

บัตรประชาชน ที่ใช้บันทึกในระบบ
E-mail ที่ใช้บันทึกในระบบ
เงื่อนไขการตรวจสอบรายการและสถานะแบบคำขอที่เคยยื่น
  • ต้องเป็นเลขที่บัตรประชาชนที่เคยบันทึกในระบบ
  • ต้องเป็น Email ที่เคยบันทึกในระบบ
  • บัตรประชาชนและ Email ต้องตรงกันในแต่ละครั้งที่ยื่นคำขอ
  • ระบบจะส่งรายการแบบคำขอทั้งหมดไปยัง Email ของท่าน