โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2564
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1406
Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-BLM) รุ่นที่ 1
20 ม.ค. 64
ถึง
10 ก.พ. 64
12
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
2.
1416
Intensive Couse Musculoskeletal Ultrasound Imaging
15 ม.ค. 64
ถึง
8 ก.พ. 64
15
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
3.
1408
Clinical assessment in neurological condition
7 ม.ค. 64
ถึง
8 ม.ค. 64
6
ลงคะแนน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312