ประกาศและข้อบังคับ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อนเนื่อง (วาระปี พ.ศ. 2566-2569) คำสั่งที่ 17/2566