โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1417
Functional approach in lower body
24 ก.พ. 64
ถึง
25 ก.พ. 64
12.5
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2.
1412
Clinical and Therapeutic Exercise for Functional Movement by Redcord
20 ก.พ. 64
ถึง
21 ก.พ. 64
13
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
3.
1304
ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด (รูปแบบออนไลน์)
20 ก.พ. 64
ถึง
27 ก.พ. 64
15
ลงคะแนน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
4.
1411
Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) in Intensive Clinical Practice (online)
5 ก.พ. 64
ถึง
6 ก.พ. 64
4.5
ลงคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312