โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2564
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1439
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและบาดเจ็บไขสันหลัง สำหรับผู้ป่วยระยะ Intermediate Care
29 มี.ค. 64
ถึง
2 เม.ย. 64
30
ลงคะแนน
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
2.
1429
การพัฒนาการดูแลและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate Care (IMC)
29 มี.ค. 64
ถึง
31 มี.ค. 64
19.75
ลงคะแนน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ)
3.
1414
Up-To-Date Robotic Technology : Wearable exoskeleton as gait trainer and gait aid devices ครั้ง 2
27 มี.ค. 64
ถึง
28 มี.ค. 64
12.5
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
4.
1397
Elastic Therapeutic Taping Method (KT1-2) ครั้งที่ 1
26 มี.ค. 64
ถึง
27 มี.ค. 64
14
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
5.
1312
A New paradigm of exercise rehabilitation 2020
20 มี.ค. 64
ถึง
21 มี.ค. 64
11.4
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
6.
1288
HA National Forum ครั้งที่ 21
17 มี.ค. 64
ถึง
19 มี.ค. 64
15
ลงคะแนน
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
7.
1413
Up-To-Date Robotic Technology : Wearable exoskeleton as gait trainer and gait aid devices ครั้ง 1
13 มี.ค. 64
ถึง
14 มี.ค. 64
12.5
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
8.
1421
Holistic approach for breast engorgement
13 มี.ค. 64
ถึง
14 มี.ค. 64
13.25
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
9.
1355
Exercise intervention for people with mild cognitive impairment and dementia
11 มี.ค. 64
ถึง
12 มี.ค. 64
12
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.
1426
Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-BLM) รุ่นที่ 2
10 มี.ค. 64
ถึง
31 มี.ค. 64
12
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
11.
1354
Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment and dementia
9 มี.ค. 64
ถึง
10 มี.ค. 64
12
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.
1432
Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice (บรรยายออนไลน์)
5 มี.ค. 64
ถึง
5 มี.ค. 64
2.75
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
13.
1424
Implementation of Therapeutic Modalities in Contemporary Physical Therapy Practice: An Evidence-Supported and Practical Clinical Approach (รูปแบบออนไลน์)
1 มี.ค. 64
ถึง
31 พ.ค. 64
37
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14.
1425
Basic EKG Interpretation (รูปแบบออนไลน์)
1 มี.ค. 64
ถึง
19 พ.ค. 64
23
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312