โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2564
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1322
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกีฬาในรยางค์ล่าง (ผ่านระบบ Webinar)
31 พ.ค. 64
ถึง
31 พ.ค. 64
5.75
ลงคะแนน
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.
1478
Assessment and treatment of upper limb problems following breast cancer (WEBINAR)
29 พ.ค. 64
ถึง
30 พ.ค. 64
4
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
3.
1453
การจัดการเรียนการสอนข้างเตียงสำหรับนักศึกกายภาพบำบัด (ออนไลน์)
29 พ.ค. 64
ถึง
29 พ.ค. 64
3
ลงคะแนน
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4.
1446
Critical Points and the Updates: Neuromuscular electrical stimulation (NMES) (ออนไลน์)
22 พ.ค. 64
ถึง
22 พ.ค. 64
3.25
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
5.
1452
การสอนข้างเตียงในสภาวะการระบาดของโควิด-19 (ออนไลน์)
22 พ.ค. 64
ถึง
22 พ.ค. 64
3
ลงคะแนน
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6.
1430
Practical Approach for Oncology Rehabilitation (online)
22 พ.ค. 64
ถึง
22 พ.ค. 64
3.5
ลงคะแนน
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
7.
1329
Physical Therapy in Mental Health
20 พ.ค. 64
ถึง
21 พ.ค. 64
11.5
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8.
1457
Chest Physical Therapy in Chronic Lung Diseases
17 พ.ค. 64
ถึง
18 พ.ค. 64
12.5
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
9.
1510
Is Blended learning Effective in Health Professional Education
17 พ.ค. 64
ถึง
17 พ.ค. 64
1.5
ลงคะแนน
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
10.
1476
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกายภาพบำบัด: ความท้าทายจากการระบาดของ COVID-19 ( Zoom)
16 พ.ค. 64
ถึง
16 พ.ค. 64
3
ลงคะแนน
สภากายภาพบำบัด
11.
1445
Critical Points and the Updates: Laser Therapy (ออนไลน์)
15 พ.ค. 64
ถึง
15 พ.ค. 64
3.25
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
12.
1435
ความรู้เบื้องต้นในการรับมือและจัดการกับนิสิตกายภาพบำบัดที่มีความเสี่ยงหรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต (ออนไลน์)
14 พ.ค. 64
ถึง
14 พ.ค. 64
4
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13.
1474
กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงหลังคลอดกับปัสสาวะเล็ด
13 พ.ค. 64
ถึง
14 พ.ค. 64
11
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
14.
1434
Update cervical management in physical therapy (ออนไลน์)
13 พ.ค. 64
ถึง
13 พ.ค. 64
4
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15.
1456
การรักษาความผิดปกติของการทรงท่าด้วยการหายใจ Breathing for postural disorders (onsite/online)
13 พ.ค. 64
ถึง
14 พ.ค. 64
13.75
ยกเลิก
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
16.
1407
Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-ILM) รุ่นที่ 1
12 พ.ค. 64
ถึง
2 มิ.ย. 64
12
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
17.
1444
Critical Points and the Updates: Ultrasound Therapy (ออนไลน์)
8 พ.ค. 64
ถึง
8 พ.ค. 64
3.25
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
18.
1437
All about aging brain: dementia and movement disorders (ออนไลน์)
6 พ.ค. 64
ถึง
18 พ.ค. 64
9
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19.
1436
การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน การสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก (ออนไลน์)
5 พ.ค. 64
ถึง
9 พ.ค. 64
9
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20.
1443
Physical Therapy and Functional Movement (ออนไลน์)
1 พ.ค. 64
ถึง
1 พ.ค. 64
3
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312