โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2564
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1497
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกให้กับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ครั้งที่ 1 (ออนไลน์ Zoom)
26 มิ.ย. 64
ถึง
26 มิ.ย. 64
4.5
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2.
1486
Physical therapy: integrated approaches for prevention and treatment of early OA knee (Zoom Webinar)
26 มิ.ย. 64
ถึง
27 มิ.ย. 64
12
ลงคะแนน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
3.
1496
functional approach in lower body (ออนไลน์ Zoom)
24 มิ.ย. 64
ถึง
26 มิ.ย. 64
15
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
4.
1466
Fascia “The Body Wrap”; Idea for Identify Posture (รอบพิเศษ)
20 มิ.ย. 64
ถึง
20 มิ.ย. 64
7
ลงคะแนน
สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก (สมทบ)
5.
1255
A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation รุ่นที่ 2 (รูปแบบจัดแบบออนไลนฺ)
17 มิ.ย. 64
ถึง
18 มิ.ย. 64
12
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.
1465
Happy in Frailty: สุขใจ..วัยเประบางและการเรียนรู้ลักษณะของผู้เรียนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก (ผ่านโปรแกรม zoom)
17 มิ.ย. 64
ถึง
18 มิ.ย. 64
9
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
7.
1511
Student engagement and progress monitoring in online learning
16 มิ.ย. 64
ถึง
16 มิ.ย. 64
1.5
ลงคะแนน
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
8.
1479
Assessing cancer related lymphoedema (WEBINAR)
12 มิ.ย. 64
ถึง
13 มิ.ย. 64
4
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
9.
1477
Image in Eye, Solution in Palm (MSK US) (ผ่านระบบ zoom)
12 มิ.ย. 64
ถึง
12 มิ.ย. 64
3.5
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
10.
1428
การประเมินและบำบัดฟื้นฟูภาวะเสียการรู้ปฏิบัติ (Apraxia) สำหรับผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บของสมอง (online)
10 มิ.ย. 64
ถึง
10 มิ.ย. 64
3
ลงคะแนน
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
11.
1464
Force closure and Slings management (online)
10 มิ.ย. 64
ถึง
11 มิ.ย. 64
6.5
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
12.
1459
Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in cardiovarcular Diseases ประจำปี 2564 ( Virtual Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom
10 มิ.ย. 64
ถึง
11 มิ.ย. 64
12
ลงคะแนน
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13.
1419
การปรับแบบแผนหายใจและท่าทางในการทำงานไม่สมดุลของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
9 มิ.ย. 64
ถึง
11 มิ.ย. 64
22
อนุมัติแผน
โรงพยาบาลหาดใหญ่
14.
1487
Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-BLM) รุ่นที่ 3 Online
9 มิ.ย. 64
ถึง
30 มิ.ย. 64
12
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
15.
1463
การเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ม.พะเยา ในศตวรรษที่ 21 (online)
9 มิ.ย. 64
ถึง
11 มิ.ย. 64
9.75
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
16.
1396
การแก้ไขท่าทางในกลุ่มภาวะไม่สมดุลของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
3 มิ.ย. 64
ถึง
4 มิ.ย. 64
13.3
อนุมัติแผน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17.
1462
แนวทางการดูแลการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจและการออกกำลังกายตามสมัยนิยมทางกายภาพบำบัด (online)
2 มิ.ย. 64
ถึง
3 มิ.ย. 64
14
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18.
1423
International Physical Therapy Research Symposium 2021
2 มิ.ย. 64
ถึง
2 มิ.ย. 64
6.25
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19.
1523
การส่งเสริมการเลิกบริโภคยาสูบสำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่น 2
1 มิ.ย. 64
ถึง
31 ก.ค. 64
5
ลงคะแนน
สภากายภาพบำบัด

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312