โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2564
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1469
Essentials of respiratory physical therapy management in children (ผ่านระบบ SWU Moodle)
30 ก.ค. 64
ถึง
10 ส.ค. 64
17
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.
1514
การฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบควบคุมสมดุลของการทรงท่า (Vestibular Rehabilitation) (zoom meeting)
29 ก.ค. 64
ถึง
31 ก.ค. 64
18
ลงคะแนน
โรงพยาบาลยะลา
3.
1503
Application of Airway Clearance Technique (Zoom Meeting)
25 ก.ค. 64
ถึง
25 ก.ค. 64
4
ลงคะแนน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
4.
1512
The 5th Webinar series on Proactive Assessment to Enhance learning in New normal
21 ก.ค. 64
ถึง
21 ก.ค. 64
1.5
ลงคะแนน
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
5.
1488
Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice: Lower Extremities (MSK-CPLE) Online
21 ก.ค. 64
ถึง
22 ส.ค. 64
15
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
6.
1484
Advanced Dysphagia Practice in Rehabilitation (Zoom application)
20 ก.ค. 64
ถึง
21 ก.ค. 64
3.66
ลงคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
7.
1502
Pharmacological Effect for Cardiopulmonary Condition (Zoom meeting)
18 ก.ค. 64
ถึง
18 ก.ค. 64
4
ลงคะแนน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
8.
1513
Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) (บรรยายผ่าน Webinar)
17 ก.ค. 64
ถึง
31 ก.ค. 64
12
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
9.
1481
Principles and guidelines on exercise prescription in the oncology population (WEBINAR)
17 ก.ค. 64
ถึง
18 ก.ค. 64
4
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
10.
1498
Update COVID-19 and Physical Therapy Management (ออนไลน์ Zoom)
11 ก.ค. 64
ถึง
11 ก.ค. 64
4
ลงคะแนน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
11.
1326
Understanding Sensory Integration: Theory and Implementation in Children
8 ก.ค. 64
ถึง
9 ก.ค. 64
13.3
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.
1491
การนำแนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังคดสู่การปฏิบัติ กลุ่ม A (online)
5 ก.ค. 64
ถึง
18 ก.ค. 64
5
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
13.
1492
การนำแนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังคดสู่การปฏิบัติ กลุ่ม B (online)
5 ก.ค. 64
ถึง
18 ก.ค. 64
3
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
14.
1480
Exercise as a strategy for rehabilitation in inoperable lung cancer patients (WEBINAR)
3 ก.ค. 64
ถึง
4 ก.ค. 64
4
ลงคะแนน
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
15.
1467
การใช้เครื่องมือประเมินสมรรถภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ (ผ่านระบบ Zoom meeting)
1 ก.ค. 64
ถึง
13 ก.ค. 64
13
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16.
1495
Up to date physical modality and bedside teaching during the COVID-19 pandemic (ผ่านโปรแกรม Zoom)
1 ก.ค. 64
ถึง
2 ก.ค. 64
10.5
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312