โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2564
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1554
Understanding radiologist report, musculoskeletal and neuroimaging in physical therapist practice (zoom webinar)
26 ก.ย. 64
ถึง
26 ก.ย. 64
6
ลงคะแนน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
2.
1529
Introduction to Vestibular Rehabilitation (zoom meeting)
25 ก.ย. 64
ถึง
25 ก.ย. 64
5.25
ลงคะแนน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.
1553
Mechanism of action and pharmacological effects in common medicine for physical therapist (zoom webinar)
25 ก.ย. 64
ถึง
25 ก.ย. 64
6
ลงคะแนน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
4.
1483
Aquatic fitness for all – Basic level (AQFA-B)
18 ก.ย. 64
ถึง
22 ก.ย. 64
15
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
5.
1560
กายภาพบำบัดอาสาพาหายใจ : การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโควิดระยะต่าง ๆ
18 ก.ย. 64
ถึง
18 ก.ย. 64
5.5
ลงคะแนน
สภากายภาพบำบัด
6.
1418
วิ่งจบแบบไม่เจ็บ
16 ก.ย. 64
ถึง
17 ก.ย. 64
14.5
ลงคะแนน
โรงพยาบาลหาดใหญ่
7.
1458
Manual Therapy and Taping Approach for Soft Tissue Problems
16 ก.ย. 64
ถึง
17 ก.ย. 64
11
ลงคะแนน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
8.
1528
แนวทางการจัดการผู้ป่วยทางระบบประสาท (บรรยายผ่าน Webinarและonline workshop)
10 ก.ย. 64
ถึง
10 ก.ย. 64
5.5
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
9.
1433
Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice (ปฏิบัติ)
9 ก.ย. 64
ถึง
9 ก.ย. 64
4.25
ยกเลิก
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
10.
1468
Contemporary physical therapy management in low back pain (ผ่านระบบ Zoom meeting)
9 ก.ย. 64
ถึง
10 ก.ย. 64
11.5
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11.
1516
กายภาพบำบัดในการส่งเสริมการให้นมบุตร โดยผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ (online)
9 ก.ย. 64
ถึง
10 ก.ย. 64
11
ลงคะแนน
โรงพยาบาลขอนแก่น
12.
1530
การจัดการปัญหาด้านสุขภาพจิตในนักศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด (zoom meeting)
4 ก.ย. 64
ถึง
4 ก.ย. 64
6
ลงคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.
1500
กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม; Modified Maitland Concept
2 ก.ย. 64
ถึง
3 ก.ย. 64
13.5
อนุมัติแผน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.
1526
Physical Wellness and Mental Health in functional impairment
2 ก.ย. 64
ถึง
3 ก.ย. 64
12
ลงคะแนน
นิรันดร์ดาสหคลินิก(สมทบ)
15.
1490
Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice: Upper Extremities and Spines (MSK-CPUESP)
1 ก.ย. 64
ถึง
3 ต.ค. 64
15
ลงคะแนน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312