โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2564

 

*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1529
Introduction to Vestibular Rehabilitation (zoom meeting)
25 ก.ย. 64
ถึง
25 ก.ย. 64
5.25
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.
1483
Aquatic fitness for all – Basic level (AQFA-B)
18 ก.ย. 64
ถึง
22 ก.ย. 64
15
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
3.
1418
วิ่งจบแบบไม่เจ็บ
16 ก.ย. 64
ถึง
17 ก.ย. 64
14.5
โรงพยาบาลหาดใหญ่
4.
1500
กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม; Modified Maitland Concept
2 ก.ย. 64
ถึง
3 ก.ย. 64
13.5
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.
1490
Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice: Upper Extremities and Spines (MSK-CPUESP)
1 ก.ย. 64
ถึง
3 ต.ค. 64
15
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312