โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2564
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1554
Understanding radiologist report, musculoskeletal and neuroimaging in physical therapist practice (zoom webinar)
26 ก.ย. 64
ถึง
26 ก.ย. 64
6
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
2.
1529
Introduction to Vestibular Rehabilitation (zoom meeting)
25 ก.ย. 64
ถึง
25 ก.ย. 64
5.25
เสร็จ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.
1553
Mechanism of action and pharmacological effects in common medicine for physical therapist (zoom webinar)
25 ก.ย. 64
ถึง
25 ก.ย. 64
6
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
4.
1483
Aquatic fitness for all – Basic level (AQFA-B)
18 ก.ย. 64
ถึง
22 ก.ย. 64
15
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
5.
1560
กายภาพบำบัดอาสาพาหายใจ : การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโควิดระยะต่าง ๆ
18 ก.ย. 64
ถึง
18 ก.ย. 64
5.5
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
6.
1418
วิ่งจบแบบไม่เจ็บ
16 ก.ย. 64
ถึง
17 ก.ย. 64
14.5
เสร็จ
โรงพยาบาลหาดใหญ่
7.
1458
Manual Therapy and Taping Approach for Soft Tissue Problems
16 ก.ย. 64
ถึง
17 ก.ย. 64
11
เสร็จ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
8.
1528
แนวทางการจัดการผู้ป่วยทางระบบประสาท (บรรยายผ่าน Webinarและonline workshop)
10 ก.ย. 64
ถึง
10 ก.ย. 64
5.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
9.
1468
Contemporary physical therapy management in low back pain (ผ่านระบบ Zoom meeting)
9 ก.ย. 64
ถึง
10 ก.ย. 64
11.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.
1516
กายภาพบำบัดในการส่งเสริมการให้นมบุตร โดยผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ (online)
9 ก.ย. 64
ถึง
10 ก.ย. 64
11
เสร็จ
โรงพยาบาลขอนแก่น
11.
1530
การจัดการปัญหาด้านสุขภาพจิตในนักศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด (zoom meeting)
4 ก.ย. 64
ถึง
4 ก.ย. 64
6
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.
1500
กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม; Modified Maitland Concept
2 ก.ย. 64
ถึง
3 ก.ย. 64
13.5
อนุมัติแผน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13.
1526
Physical Wellness and Mental Health in functional impairment
2 ก.ย. 64
ถึง
3 ก.ย. 64
12
เสร็จ
นิรันดร์ดาสหคลินิก(สมทบ)
14.
1490
Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice: Upper Extremities and Spines (MSK-CPUESP)
1 ก.ย. 64
ถึง
3 ต.ค. 64
15
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312