โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2564
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1589
ภาวะผู้นำและพัฒนาเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 8 (zoom meeting)
27 ธ.ค. 64
ถึง
28 ธ.ค. 64
12
อนุมัติแผน
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.อุดรธานี
2.
1608
โครงการอบรมระยะสั้น Mulligan concepts : Course A (Upper quadrant)
23 ธ.ค. 64
ถึง
24 ธ.ค. 64
14.3
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3.
1588
การพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดในด้านมาตรฐานกายภาพบำบัด (zoom meetingin)
23 ธ.ค. 64
ถึง
24 ธ.ค. 64
12
ส่งคะแนน
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.อุดรธานี
4.
1540
How to approach in cognitive decline patient Part 6 (Zoom application)
22 ธ.ค. 64
ถึง
22 ธ.ค. 64
2
ส่งคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
5.
1577
Effective Physical Therapy Management in Intermediate Care (IMC) (zoom)
18 ธ.ค. 64
ถึง
18 ธ.ค. 64
2.83
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
6.
1570
Therapeutic taping approach in musculoskeletal and sport condition
ไปยัง Link ต้นสังกัด
18 ธ.ค. 64
ถึง
19 ธ.ค. 64
11
ส่งคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
7.
1595
Exercise prescription for healthy aging; multi perspective approach (zoom meeting)
18 ธ.ค. 64
ถึง
19 ธ.ค. 64
11
อนุมัติแผน
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.
1581
Athletic Taping and Kinesio Taping
ไปยัง Link ต้นสังกัด
17 ธ.ค. 64
ถึง
17 ธ.ค. 64
5.75
ส่งคะแนน
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัด รพ.กรุงเทพภูเก็ต (สมทบ)
9.
1539
How to approach in cognitive decline patient Part 5 (Zoom application)
8 ธ.ค. 64
ถึง
8 ธ.ค. 64
2
ส่งคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
10.
1398
Elastic Therapeutic Taping Method (KT1-2) ครั้งที่ 2
2 ธ.ค. 64
ถึง
3 ธ.ค. 64
14
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
11.
1470
ทักษะการใช้วิลแชร์ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังสำหรับนักกายภาพบำบัด
1 ธ.ค. 64
ถึง
3 ธ.ค. 64
12.75
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
12.
1582
Post Long Covid Rehabilitation 2021
1 ธ.ค. 64
ถึง
1 ธ.ค. 64
4
ลงคะแนน
โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312