โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1482
Water Specific Therapy Halliwick : Pool Practice รุ่นที่ 1
25 พ.ค. 65
ถึง
26 พ.ค. 65
16
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
2.
1350
กายภาพบำบัดกับปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง
23 พ.ค. 65
ถึง
24 พ.ค. 65
15
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
3.
1630
Manual Therapy APBC Techniques for Lower extremity (foot and ankle)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
21 พ.ค. 65
ถึง
22 พ.ค. 65
12.5
อนุมัติแผน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4.
1629
Manual Therapy APBC Techniques for Lower extremity (knee pain)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
7 พ.ค. 65
ถึง
8 พ.ค. 65
13
อนุมัติแผน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312