สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์

สภากายภาพบำบัด
เป็นองค์กรวิชาชีพที่เป็นเลิศด้านการเคลื่อนไหว
เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน


พันธกิจของสภากายภาพบำบัด วาระปี 2560-2563
๑. ผลักดันให้องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถาบันบริการกายภาพบำบัด สู่ความเป็นเลิศ
๒. ผลักดันให้นักกายภาพบำบัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหว (functional movement sciences) มีความเป็นผู้นำและสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต
๓. พัฒนาระบบการบริหาร การบริการ วิชาการ การวิจัย และการจัดการข้อมูลสู่ความเป็นเลิศ
๔. ผลักดันให้เกิดระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๕. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการสื่อสารกับภาคประชาชนและองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง