ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด (E-learning)
       Center of Physical Therapy Continuing Education

 โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ