ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด (E-learning)
       Center of Physical Therapy Continuing Education

 เข้าสู่ระบบ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ (E-learning)

เข้าสู่ระบบ
รหัสประจำตัวประชาชน :
เลขใบอนุญาต ก. :
JSP Page

สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000