สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   Download Center
คำชี้แจงเกี่ยวกับการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯและการขอทำบัตรประจำตัวสมาชิก รวมถึงเอกสารและแบบฟอร์ม
 :: 1. ข้อบังคับต่ออายุใบอนุญาตฯ
 
 :: 2.ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่ออายุฯ
 
 :: 3.แบบสกภ๕.๑ แบบคำขอต่ออายุ
 
 :: 4.แบบ สกภ.๓ แบบคำขอทำบัตรสมาชิก
 
   
 
   
เอกสาร และใบคำร้องต่างๆ
:: ใบมอบฉันทะ :: คำขอเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด (แบบสกภ.1)
:: คำขอขี้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (แบบสกภ.5) :: ใบรับรองแพทย์
:: แบบคำขอ(สกภ.3) ให้เลือกแบบฟอร์มในแต่ละกรณี ดังนี้
เปลี่ยนชื่อ( ออกใบแทน) สูญหาย และ ออกใบแปล
:: เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการเปิดคลีนิคกายภาพบำบัด
    (มาตรฐานคลีนิคกายภาพบําบัด)
:: ใบสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ (แบบสกภ.9) :: เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการเปิดคลีนิคกายภาพบำบัด
    (เอกสารการตั้งสถานพยาบาล)
 
 :: บันทึกเรื่องร้องเรียนต่อสภากายภาพบำบัด  :: บันทึกเรื่องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
:: แบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตร (แบบสกภ.10) :: แบบคำขอความเห็นแก้ไขหลักสูตร (แบบสกภ.11)
:: แบบคำขอรับรองสถาบัน (แบบสกภ.12) :: แบบคำขอความเห็นแก้ไขสถาบัน (แบบสกภ.13)
:: คำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (แบบ กก.๑) :: ใบสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการและใบแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด (แบบ กก.๒ และ กก.๓)
:: แบบคำขอรับรองปริญญา (แบบสกภ.14) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  
อื่นๆ  
 :: หลักเกณฑ์การรับรองปริญญา  :: อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่าย
 :: ขั้นตอนการขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของผู้ที่จบหลักสูตรสภากายภาพบำบัดจากสถาบันต่างประเทศ
 :: ขั้นตอนการขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของผู้ที่จบหลักสูตรสภากายภาพบำบัดจากสถาบันต่างประเทศ(Eng)
   
เอกสารแนวเวชปฏิบัติสําหรับนักกายภาพบําบัด
 :: 1.รายวิชาและเนื้อหาสาคัญ (Essential Content) สาหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด (ฉบับปรับปรุงปี 2558 )
 :: 2. แนวเวชปฏิบัติสําหรับนักกายภาพบําบัดในการบําบัดรักษาโรคติดบุหรี่