สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

KMเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เดือนตุลาคม พ.ศ.2549 สภากายภาพบำบัดได้จัดให้มีการระดมความคิด และวางแผนการดำเนินงานในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้นักกายภาพบำบัดในประเทศไทย เกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน และมีส่วนร่วมควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกับวิชาชีพอื่นๆอย่างจริงจัง และยั่งยืน 

เนื่องจากการให้บริการทางกายภาพบำบัดนั้น โดยปกติ นักกายภาพบำบัดต้องพบปะกับผู้ป่วยตัวต่อตัวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงมีความคุ้นเคยกับผู้ป่วยพอสมควร และเห็นว่า การพูดโน้มน้าวเพื่อให้ผู้ป่วย หรือคนรอบข้างผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ จึงน่าที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มาก จึงได้ก่อตั้ง "เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย" อย่างเป็นทางการขึ้น ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" ภายใต้การกำกับดูแลของสภากายภาพบำบัด และได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


  File Attach

โพสโดย Admin วันที่ 2014-10-18 00:00:00    เปิดดู 13809 ครั้ง