สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประวัติสภากายภาพบำบัด


พระราชบัญญัติ วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

                    
พรบ.และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบำบัด
พระราชบัญญัตกายภาพบำบัด
1. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด 2547ฉบับภาษาไทย
2. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด 2547ฉบับภาษาอังกฤษ
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดเครื่องมือกายภาพบำบัด
 
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด
1. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการเลือก ตั้ง พ.ศ.2548
2. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิก
3. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
4. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยตราของสภากายภาพบำบัด
5. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา
6. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๙
7. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑
8. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือ
การกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ. ๒๕๕๒
9. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑
10. ข้องบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัดฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
11. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าจรรยาบรรณฯ พ.ศ. 2560
12. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๖๕
13. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๖๕
14. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๖๕
15. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๕
16. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัดของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
17. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕
18. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพสาขาต่างๆ พ.ศ.๒๕๖๕
 
ระเบียบสภากายภาพบำบัด
1. ระเบียบสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการสั่งจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
2. ระเบียบสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสภากายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๖๓
3. ระเบียบสภากายภาพบำบัด -ค่าใช้จ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๖
 
ระเบียบกฎกระทรวงสาธารณสุข
1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๒
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ประกาศสภากายภาพบำบัด
1. การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขากายภาพบําบัด การรับรองหลักสูตร และหรือ กิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง
2. รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด ปีพ.ศ. ๒๕๕๓
3. รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด ปีพ.ศ. ๒๕๕๒
4. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง มาตรฐานบริการกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓
5. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดพ.ศ. 2560
6. หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
7. ประกาศ เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องฯ พ.ศ. 2560
8. ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องฯ พ.ศ. 2560
9. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2561
10. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2561
11. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตร กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และกำหนดหน่วยคะแนน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
12. การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2562
13. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกในประเทศไทยของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ
14. แนวทางการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในประเทศไทยของที่ปรึกษา หรือผู้เชียวชาญของทางราชการ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของต่างประเทศ
15. แต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะกรรมการสภากายภาพบำบัดฯ
16. สมรรถนะนักกายบำบัด
17. การใช้ยาบำบัดในการรักษาทางกายภาพบำบัด พ.ศ.2563
18. ประกาศสภาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติ กรณีจำนวนนักศึกษาที่รับได้จริงมากกว่าแผนรับนักนักศึกษาฯ พ.ศ.2564
19. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID19(ฉบับที่ 2)
20. มาตรฐานการให้บริการกายภาพบำบัดทางไกลของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๔
21. สมรรถนะนักกายภาพบำบัดสำหรับผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
22. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การยื่นเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด พ.ศ. 2565
23. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การยื่นเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2565
24. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การยื่นเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2565
25. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของ กิจกรรมประเภทที่ 5 กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมให้บริการ แก่บุคคล กลุ่มบุคคลที่ติดเชื้อหรือที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2565
26. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของกิจกรรมประเภทที่ 1 กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
27. รายละเอียดสมรรถนะนักกายภาพบำบัด
28. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2565
29. เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2565
30. ประกาศสภากายภาพบำบัด Essential content พ.ศ 2565
31. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง นโยบายคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลสภากายภาพบำบัด พ.ศ.2566
32. ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด
33. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด
34. ประกาศคู่มือเกี่ยวกับบันไดวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2566   และคู่มือบันไดวิชาชีพกายภาพบำบัด
35. ประกาศสภากายภาพบำบัด-รายชื่อผู้ตรวจประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัด
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560
2. ประกาศสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560
3. ประกาศ สธ -กำหนด จนท ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2547 พ.ศ.2566
 
 
อื่น ๆ
1. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ. ๒๕๔๙
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเครื่องมือกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๙
3. พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
4. กฎกระทรวงกำหนดยาและเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขได้ผลิตเพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยหรือสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๔
5. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๐
6.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ.๒๕๕๓
7. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
8.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๗
9. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕
10. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
11. กฎกระทรวง - กำหนดชนิด และจำนวนเครื่องมือประจำสถานพยาบาล 58
12. กฎกระทรวง - กำหนดชื่ และการแสดงรายละเอียด อัตราค่ารักษา 58
13. กฎกระทรวง - กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและการให้บริการ 58
14. กฎกระทรวง - กำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 58
15. กฎกระทรวง กำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ ฉ.2 พ.ศ. 2562
16. กฎกระทรวง กำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบฯในสถานพยาบาล ฉ.2 พ.ศ. 2562
17. กฎกระทรวง กำหนดชื่อสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาฯ พ.ศ. 2562
18. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ