สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์

สภากายภาพบำบัด
เป็นองค์กรวิชาชีพที่เป็นเลิศด้านการเคลื่อนไหว
เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน


พันธกิจของสภากายภาพบำบัด วาระปี 2560-2563
๑. ผลักดันให้องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถาบันบริการกายภาพบำบัด สู่ความเป็นเลิศ
๒. ผลักดันให้นักกายภาพบำบัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหว (functional movement sciences) มีความเป็นผู้นำและสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต
๓. พัฒนาระบบการบริหาร การบริการ วิชาการ การวิจัย และการจัดการข้อมูลสู่ความเป็นเลิศ
๔. ผลักดันให้เกิดระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๕. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการสื่อสารกับภาคประชาชนและองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง